Døgnkontinuerlig hjemmesykepleie

Døgnkontinuerlig hjemmesykepleie

Hos Ecura Hjemmetjenester settes mennesket i sentrum. Alle mennesker har verdi uavhengig av helsetilstand, diagnoser, fungering og alder. Dette er bærende for alt vi gjør. Vi er dedikert til å drive omsorg og ønsker å se en best mulig utvikling for mottakerne av våre tjenester. For deg som tjenestemottaker, betyr det at du kan forvente kvalitet, kompetanse, trygghet og respekt.

Ecura Hjemmetjenester har levert pleie- og omsorgstjenester til pasienter i Oslo og omegn i over 20 år. Vår stab består av dyktige og omsorgsfulle sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi innehar fagkunnskapen til å hjelpe syke mennesker og er dermed et godt valg av aktør for hjemmesykepleie. Husk også at dersom du har et godkjent vedtak fra kommunen, vil ikke tjenester fra hjemmesykepleien koste deg noe.

Hensikten med hjemmesykepleie er å sikre at du som pasient får den hjelpen du trenger i hverdagen slik at du også vil kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Pasienter innen hjemmesykepleien får blant annet bistand med:

  • Sårbehandling
  • Medikamenthåndtering
  • Personlig hygiene/stell
  • Helseveiledning
  • Opplæring i enkle medisinske prosedyrer (som f.eks. bytte av stomi)

Skulle du velge oss, vil vi sette oss ned sammen for å finne ut hvordan vi vil kunne legge opp tjenesten etter dine behov.

Dersom du er pleietrengende og enda bor hjemme, vil du kunne være i målgruppen for å få hjelp i eget hjem via denne tjenesten. Hjemmesykepleie er et tilbud bestående av pleie- og omsorgstjenester rettet mot pasienter med sykdom eller funksjonsnedsettelser for å sikre nødvendig helsehjelp.

Skulle du trenge hjelp, kan du søke kommunen om hjemmesykepleie. Kommunen vil ta stilling til om du vil få dette innvilget, i tillegg til varighet og frekvens, men du vil som pasient inkluderes i denne prosessen. Du kan selvsagt ta kontakt med oss for rådgivning dersom du har spørsmål rundt søknadsprosessen.

Dersom du har et godkjent vedtak fra kommunen, vil ikke tjenester fra hjemmesykepleien koste deg noe. Dersom du ikke enda skulle ha et slikt vedtak, kan du ta kontakt med oss i dag for søknadsassistanse eller rådgivning ved klage.

Hvorfor velge Ecura Hjemmetjenester for hjemmesykepleie

Blant våre tjenester finner du døgnkontinuerlig hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie er et tilbud bestående av helse- og omsorgstjenester rettet mot pasienter med sykdom eller funksjonsnedsettelser for å sikre nødvendig helsehjelp. Hensikten med denne tjenesten er å sikre at du som pasient får den bistanden du trenger i hverdagen slik at du vil kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi er med andre ord tilstede for å gi deg støtte til å mestre hverdagen bedre. Tjenesten tilbys dag/kveld/natt etter behov og vedtak, hvorav hvert besøk er på mellom 5 minutter til 2 timer.

Skulle du ha behov for hjemmesykepleie, kan du søke kommunen om dette. Kommunen vil da ta stilling til om du har krav på å få dette innvilget, i tillegg til varighet og frekvens, men du vil som pasient inkluderes i denne prosessen. Du kan selvsagt ta kontakt med oss for rådgivning dersom du har spørsmål rundt søknadsprosessen.

Når du har valgt Ecura Hjemmetjenester

Takket være fritt brukervalg i Osloregionen, kan du fritt velge oss som din tilbyder av hjemmesykepleie. Det gjelder både dersom du nettopp har fått dette innvilget eller om du allerede mottar slike tjenester. Skulle du ønske, kan du til enhver tid bytte over til oss fra andre leverandører.

Som tjenestemottaker hos Ecura Hjemmetjenester, kan du blant annet forvente:

  • Faste kontaktpersoner
  • Fleksibilitet og forutsigbarhet
  • Døgnbemannet vakttelefon
  • Tilrettelegging etter dine spesifikke behov
  • Kvalifiserte, omsorgsfulle og erfarne medarbeidere

Etter at du har valgt oss som leverandør, vil vi sette oss ned sammen med deg for å finne ut hvordan vi best kan legge opp tjenesten etter dine behov og vedtak. Pasienter innen hjemmesykepleien får for eksempel bistand til sårbehandling, medikamenthåndtering og personlig hygiene/stell, samt helseveiledning og opplæring i enkle medisinske prosedyrer (som f.eks. bytte av stomi).

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan tilpasse tjenestene våre etter dine behov. Du kan sende en e-post til [email protected] eller ringe oss på 22 68 89 91.

Føler du at du har behov for tjenester innen hjemmesykepleie, men har enda ikke søkt? Eller har du kanskje fått avslag? Kontakt oss gjerne for bistand, da vi kan hjelpe deg både med søknad og klage.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Faste team og tilgjengelighet

Alle våre ansatte bruker ID-kort

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi har lang erfaring innen praktisk bistand. Vi er lett tilgjengelige og jobber for at du skal motta en stabil og forutsigbar tjeneste til faste tider og dager og av fast person.

Døgnbemannet hjemmesykepleie

Vi har bred faglig kompetanse og lang erfaring. Våre medarbeidere er
sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi har også spesialkompetanse blant annet innen ernæring, kreft, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Faste team og tilgjengelighet

For de med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner deg og dine behov. Og vi er alltid tilgjengelig på telefon.

Alle våre ansatte bruker ID-kort

Vi er opptatt av å gi stabilitet og trygghet i din hverdag. Vi bærer alltid ID-kort som forteller hvem vi er.

ISO-sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

til toppen

Generelle henvendelser: 22 68 89 91


[email protected]

kontakt ossKontaktskjema

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Se kart »